وقتی که ما یه کار خوبی رو ترویج می دیم تا وتی که اون کار خوب انجوم میشه ثواب اون کار واسه ما هم نوشته میشه.اما اگر

 

خدای ناکرده کاری بکنیم که دیگران هم به سمت گناه برن گناه دیگران  به حساب ما نیز نوشته میشه.

 

یعنی دست خودته کار بدت به توان n باشه و یا کار خوبت..بیشتر مراقب خودمون باشیم!

 

آی جوون! فراموش نکن که خدا دوسِت داره!