اگه شوهرتون رو دوس دارین
اگه زندگی تون رو دوس دارین.
رازدار باشین.
درسته که مادرتان دلسوز است ونگران. 
و دوستتون کنجکاو!!!
اما لازم نیست که هر اتفاقی که در خونه شوهرتون می افته رو بازگو کنید!
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:
آنچه درخانه می گذرد امانت است.
روا نیست که زنها آنچه میان آنها و شوهرشان در خلوت می گذرد،به زنان دیگر بازگو کنند.