اساس و مبنای زندگی رابطه مسقیمی با اندیشه دارد.

و  این تفکر است که موجب تمایز بین انسان و حیوانات است.

و باز سلسله مراتب آدمیان نیز بستگی به مقدار توجه و تفکر افراد است.

 

همه ی ما در زندگی با مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم. اما برخی موفق اند و برخی شکستخورده!

بعضی مشکلات را فرصت می بینند و ترقی می کنند.

بعضی هم با مقداری رنج به فکر خودکشی و نا امیدی می افتند...

پیام آور مهربانی(صلی الله علیه و آله) می فرماید:

 ای ابن مسعود!

هرگاه خواستی کاری کنی، از روی دانش و خرد باشد و از کار بدون تدبر و دانش بپرهیز! (1)

------------------------------------------------------------

1.     مکارم الاخلاق ص 458