من میگم شهوتران باشید. هوس باز باشید و فقط به فکر منافع خود باشید.

البته نه همه ی منافع بلکه فقط منافع دنیوی!

البته نه همه ی منافع دنیوی بلکه فقط برخی از آن ها...!!

 

اما کسی که هم منفعت دنیا و هم منفعت آخرت را می خواهد باید مراقب هوا و هوس هایش باشد.

امام على علیه‏ السلام می فرمایند:

هـر که مـشتاق بـهشت باشد، از شـهوت‏ ها چشم بپوشَد.(1)

خب این آخرت ... اما چه ربطی به دنیا داره؟

امام على علیه‏ السلام می فرمایند:

هر که هواى نفسش نیرومند شود، اراده ‏اش سست گردد.(2)

آری! سلامتی جسمی و روحی و معنوی تو،

اراده تو و به تبع آن کار وزندگی تو با هوس رانی از بین برود.

-------------------

1.نهج البلاغه حکمت 31

2.غرر الحکم : 7959 -منتخب میزان الحکمة : 588