آیه 9 سوره شمس را خوانده ای؟!

پس از هفت بار سوگند

1.سوگند به خورشید و گسترش پرتو آن

2.و سوگند به ماه هنگامی که در پی آن آید. 

3.و سوگند به روز آن گاه که زمین را روشن و فضا را نورانی و خورشید را هویدا سازد. 

4.و سوگند به شب آن گاه که خورشید را بپوشاند و آفاق و هوا را تاریک نماید.

5.و سوگند به آسمان و آن (موجود مقتدری) که آن را بنا نمود. 

6.و سوگند به این زمین و به آن (ذات قادری) که آن را بگسترد. 

7.و سوگند به نفس (آدمی) و به آن که او را راست و درست کرد( اعضاء او را متناسب یکدیگر و صفات او را متلائم اعضاء و محیط خارج نمود.

 پس بدکاری و پرهیزکاریش را به وی الهام نمود و او را بر عمل توانا ساخت.

 

خداوند با تاکید می فرماید: "که به یقین رستگار شد کسی که نفس را (در کمالات اعتقادی و اخلاقی ) رشد داد و (از پلیدی های فکری و نفسانی) پاکیزه داشت."

 

تزکیه در لغت:

به معناى «طهارت»، «نمو»، «برکت» و «ستودن» است

و فلاح به معنای پیروزمندى، رسیدن به مقصود و نجات است.

---------------

منابع:

1.قرآن کریم سوره شمس آیات 1-9

2.تفسیر راهنما ذیل آیات مذکور