به در و دیوار نوشته حجاب...

خواهرم حجاب- پیام شهدا:حجاب- حجاب....
امر به معروف مان شده حجاب!
نهی از منکرمان شده حجاب!
گشت ارشادمان شده حجاب!
پس چرا اثر ندارد؟؟؟
چون فقط سطحی عمل می کنیم و دشمن عمیق...
اگر می خواهیم مردان و زنانمان عفیف شوند باید کار اساسی کرد.
البته خیلی دور نمی رویم،
به قول عرفا اول تخلیه بعد تحلیه!
رسانه ملی ما حجاب دارد. اما ضد عفاف است.
لباس فروشی داریم. اما ....
حتی به  لباس مردان نیز رحم نکردند (مردان که مظهر غیرتند...)
همه شلوارها شدن فاق کوتاه !
 
دشمن اهداف بلند مدت دارد و برنامه های گام به گام...
اما ما فقط می گوییم: خواهرم حجاب را رعایت کن...