در ماه مبارک رمضان باید عادت کنیم که :

الگوی مصرفمان را تغییر دهیم...

البته منظور کم مصرف کردن نیست بلکه درست و به اندازه و به جا مصرف کردن!

الگوی مصرف را دنبال کنید!