هدف از خوردن چیست؟

لذت؟! و یا تامین سلامتی بدن؟!

کدام یک مهم تر است؟

بیاییم طوری بخوریم که در درجه اول سلامتی مان تامین شود و البته در کنارش لذت هم ببریم....

 

باید باور کنیم که برخی به فکر سلامتی ما نیستند!!

بلکه به فکر سلامتی و زیاد شد پول های خودشونن!!

لطفا با تامل غذاتونو بخورین!!