یکی می گفت:

ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده ، می داند.

ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده، می داند.

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد ،

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جامانده ،

ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده، می داند..

زمان در حال گذر است ما همچون کودکان سرگرم بازی هستیم!

نمی دانیم که در همین اندک فرصت ها است انسان ها ترقی می کنند..

 

ما همیشه در حال انتخابیم!

انتخاب اینکه وقت الآنم را ارزان بفروشم و یا گران!

پس ببینیم کاری که می کنیم ارزشش را دارد یا اینکه می توانم از وقتم را برای کار مهمتری استفاده کنم!

راستی الگوی مصرف زمان هم داریم؟؟

و