این روزها در خرید و انتخاب هایمان مُد حرف اول و آخر را می زند!

قبل از آنکه سلامتی وعقل حرفی بر زبان آورند!

شاید علت آن جهل و غفلت باشد،و شاید های دیگر...گفتم کمی از مضرات انتخاب کفش پاشنه بلند را بنویسم تا شاید در انتخاب بعدی برخی افراد تجدید نظر شود!

  1. فشار وارده بر زانو 25% افزایش می یابد!
  2. و این یعنی افزایش ریسک ابتلا به آرتروز
  3. به علت پایین رفتن پنجه پا تاندون آشیل به سمت بالا کشیده می شود.
  4. پاشنه سفت و یا تسمه ی کفش نامناسب می تواند سبب تغییر شکل
  5. و پدید آمدن زائده استخوانی در پشت پا شود.
  6.   آسیب پنجه پا

در اثر توزیع نامناسب وزن بر بخش های مختلف بدن

+طولانی پوشیدن آن باعث دردناک شدن بالشتک پا می گردد

  1. بر هم زدن تعادل فرد هنگام راه رفتن،
  2. و در نتیجه: خطر زمین خوردن و در رفتن و یا شکستن قوزک پا

منبع مضرات کفش پاشنه بلند: