اعتیاد، بیکاری، سن بالای ازدواج و...

این ها مشکلات این کشور است...

برخی با شعار حل این مشکلات برای خود جاه و مقامی به دست آورده اند..

اگر واقعا می خواهیم این مشکلات حل شود باید ریشه ای کار کنیم نه آنکه فقط شعار دهیم و یا اینکه فقط به شاخه ها برسیم...

این درخت ما مشکلاتی در ریشه دارد

از جوان می پرسیم چرا اعتیاد می گوید مشکلات...

این خود نشانه ایست از فراموشی خدا...

فراموشی ارزش ها...

حل مشکلات با عمل به دین است: