این روزها عزادار معلمی هستیم که با خون خود سرافرازی را به ما یاد داد.

حضرت حسین(علیه السلام) به ما اثبات کرد که برای سربلندی باید به دشمن نه گفت!

حتی به قیمت جان.

...منطق شهید فوق منطق هاست...