باید مراقب باشیم که مروارید های خود را با وسوسه دیگران از دست ندهیم

و همچنین  برعکس!

هزاران عکس نوشته در فضای مجازی منتشر می شوند که اعتقادات ما را به سخره می گیرند!

و ما چون نسبت به باورهای مان شناختی نداریم سریع از باور خود بر می گردیم!

پس باورهایت را بشناس و برای آنها دلیل بخواه!

کافی است از یک روحانی آگاه  سوالهایی که در ذهن داری بپرسی!