چه زیباست!

تاجگذاری حضرت مبارک

بیاییم از همین جمعه شروع کنیم!

دعا بخوانیم اما بفهمیم!

همین دعای ندبه، معرف فرهنگ و سبک انتظار است!

سبکی که ما را به فرج می رساند

کتاب جایگاه و معنی واسطه فیض نوشته شده آقای اصغر طاهرزاده در مبحث انتظار فرج و آثار آن به تشریح دعای ندبه پرداخته، که مطالعه آن خالی از فایده نیست!