امروز شیطان  بیش از پیش جلوه گر شده!

 با تمام اعوان و انصارش آمده!

 آمده به جنگ با جوانان!

 با اسلحه از موج

 و تیرهایی از جنس صدا و تصویر

 هدفش چیست؟