اگر کاری کردیم که مردم در معرض تیرهای ابتدال قرار نگیرند

سرباز امام زمانیم!

شهادت در این راه به این است که بر گناه نکردن صبر کنیم!

لحظه هایی که دلت می خواهد گناه کنی؛اما گناه نمی کنی!

 

در دنیای دیجیتال،سالم ماندن از خطر شهادت است وافتخار!

اما تیر خوردن ذلت است و نابودی!

حضرت علی(ع):مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده باشد، پاداشش بیشتر از کسی نیست که بتواند گناه کند و پاکدامنی ورزد.