همیشه رفتارهای ظاهری ما،نمی تواند همسر مان را به اسرار درونی مان آگاه سازد.

 

امام صادق(ع) می فرمایند :هرگاه کسی را دوست داشتی به او اعلام کن، که این امر مودت میان شما رامستحکمتر می سازد.

اصول کافی جلد 4 صفحه 459