دختر حضرت امام قدس سره :

امام خیلی به ایشان (مادرم) اظهار محبت وعلاقه می کردند ومقید بودند این اظهار محبت و علاقه را جلوی ما فرزندان هم علنی کنند.امام احترام فوق العاده ای برای خانم قائل بودند...در طول شصت سال زندگی،هیچ وقت یک لیوان آب از خانم نخواستند...در شرایط سخت روزهای آخر،هر وقت چشم باز می کردند،اگر قادر به صحبت بودند،می گفتند:خانم چطورند؟...اگر روزی خانم غذا را تهیه می کردند،هر چقدرهم که بد می شد،کسی حق اعتراض نداشت وامام ازآن غذا تعریف می کردند.امام به ما می گفتند:«هیچ کس مادر شما نمی شود.»

 

الگوهای خانواده اخلاقی ص34