حضرت علی می خوان با ما حرف بزنن.

آقا یه سفارشی دارن که حتی اگه قرار باشه بخاطر یادگیری ش به سفر بریم و رنج سفر بکشیم ارزششو داره!

آقاجون بفرمایین. سراپاگوشیم.

1.    امیدتون فقط به خدا باشه!

2.    فقط از گناه خودمون بترسیم

3.    هر کی ازتون چیزی پرسید نمی دونستین،از نمی دونم گفتن خجالت نکشید.

4.    قتی چیزی نمی دونید از یادگرفتنش خجالت نکشید.

5.    [و در آخر] توصیه من به شما: صبر...

همونطور که بدن بدون سر ارزشی نداره.ایمان بدون صبر هم ارزش نداره

یادداشتی آزاد از حکمت 79 نهج البلاغه