کنترل چشم بهترین راه دوری از شهوات است.  از امیر مومنان درغرر الحکم