سـکانـس اول :

 

 

دخـترک شاید نمی داند و بد حجـــابی می کند تـو کــــه می دانـــی نگـــــاه نکـــــن🚫

 

 

 

سـکانـس دوم :

 

 

پســـرک شاید نمیداند و نگـــــاه می کـــند تـــو کـه میــــدانی خـودت را بپـوشان🚫

 

پی نوشـت : 

دخــترخانم! گـناه تو نگـاه پسـر را به دنــبال دارد ... و پســـرجان، نگـاه تو ترویــج می دهد این بی حجــابی‌ها را...

 

 

 

 

هـر دوی شـــما مسـئولید!!

 

 

برگرفته از وبلاگ:http://hejab-islami.persianblog.ir