خدایا
قطره ای
تجویز نمی کنی؟
مدتهاست
حرف حق را
نمی شنوم!


einlam.blog.ir