با گلوله های فرانسوی

در سوریه شهید می شویم

با ایرباس های فرانسوی

تابوتمان را می آورند

پارادوکس عجیبی است!