دختر خانم های ایرانی آیا می دونید که دیدگاه وسبک فکر شما با آقایون فرق می کنه؟

دختر خانمی که لباس کوتاه ویا...می پوشدچه بسا هیچ قصدی نداره وفقط دوست داره زیبا باشه، جذاب باشه .همین...

اماپسران قضاوت دیگری در مورد او می کنند.[معذرت می خوام]او را دختری هرزه وفاسد می دانندوحتی اگر با او ارتباطی برقرار می کنندفقط وفقط به خاطر هوس رانی ولذت بردن است.

اگر ابراز محبت می کنند و می گویند که عاشق شما هستند؛ هدف فریب دادن شماست!

پس از این که دیدند با شما خوب صفا نمی کنند، لذت نمی برند و یا شما تکراری شده اید سراغ دیگری می روند.

جوانی آمریکایی مصاحبه ای کرده با دختران و پسران که سوالش اینه:

آیادختران و پسران میتونن دوست معمولی[بدون چشم داشت جنسی] باشن؟

برای دریافت و مشاهده کلیپ کلیک کنید!

کلیپ دوستی معمولی یا با چشم داشت

                                -------------منتظر نظرات شما هستیم!-------------