چند نکته درباره آرایش بخون! بعد خواستی آرایش هم بکن!

ابزار آرایش: باید مراقب باشیم که از ابزاری استفاده کنیم که خطر آفرین نباشند.

متاسفانه  شنیدم که خیل ابزار آرایش امروزی ضرر فراوانی دارند!

کمیت آرایش: همیشه آرایش نکنیم تا که هم آرایش عادی نشود و هم اینکه خودمان بدون آرایش احساس زشتی نکنیم!    

"بدون آرایش زیباییم با آرایشِ هر از چند گاهی، زیباتر"

مکان آرایش:زیبایی هایمان را فقط برای عشقمان آشکار کنیم!

 (البته عشق یعنی کسی که اسمش علاوه بر قلب heartتو شناسنامه ت هم هست!)

(راستی: منظور از آرایش پیرایش نیست.

می خوام برم بیرون صورتم نباید کثیف باشه! باید بشویم!      این آرایش نیس! پیرایشه!)