باید بپذیریم که

زن لطیف و ظریف اما جذاب آفریده شده است! و مرد قوی است و سخت، اما مجذوب آفریده شده...

اگر قانون آفریننده را زیرپا بگذاریم. امنیت و آسایش و آرامش را از دست خواهیم داد!