غیرت خوبه یا بد

اسلام مکتب تعادل و میانه روی است.

و برای غیرت محدوده ای تعریف کرده یه حدی لازم هست و مفید و زیاد تر از اون نابجاست