حضرت عیسی علیه السلام:

از نگاه به نامحرم بپرهیزید که بذر شهوت را در دل می کشاند  و همین برای دچار شدن انسان به فتنه کافی است. تفسیر روح البیان