سید روضه می خواند اما چه روضه ای؟

او نمی خواست که مردم فقط گریه کنند. بلکه درس بگیرند.

سخنرانی می کرد تا مردم بیدار شوند نه آنکه با سخنرانی خوابشان ببرد.

آری روح الله مردم را بیدار کرد.

از خوابی که کابوسِ ظلم و فساد و استکبار حکم مرگ مردم را داشت.

چه بسیار افرادی که در اثر فقر مردند.

 و چه قدر مردم خار شده بودند.

در عوارض چیزی به نام حق توحش از ایرانیان میگرفتند و به سربازان آمریکایی می دادند...

                


در مورد حق توحش بخوانید.