�در مطلب قبلی ذکر کردیم که تقلید محض نمونه ای از بی تدبیری است.

خب پس تقلید از مجتهدین هم باید نمونه ای از بی تدبیری باشد!

□جواب

دین مبین اسلام انسانها را به تفکر و اندیشه دعوت می کند.

و تقلیدهای کورکورانه را مذمت می کند!

از همین رو است که ما باید مسائل اعتقادی و اصول دین را تحقیقی باور کنیم نه تقلیدی.

اما در فروع دین  می شود خودم تلاش می کنم و مجتهد می شوم و به حکم الهی می رسم.

اما چون همه نمی توانند مجتهد شوند فلذا برخی وارد این عرصه می شوند و بقیه

همانگونه که در سایر امور به متخصص مراجعه می کنند در این امور هم به متخصص (یعنی مجتهد جامع الشرایط) مراجعه می کنند!

---------------------

جهت اطلاعات بیشتر :

چرا تقلید از مراجع واجب است؟

تقلید در اصول دین