آشنایی با طب اسلامی

در مکتب اسلام نه تنها به بعد روحی افراد توجه شده بلکه تمام ابعاد زندگی انسان مورد اهمیت است.

ویژگی که مکتب ما دارد این است که بر پایه وحی و مستقیم از خداوندی است که بهتر از هر موجودی آگاه به بدن و جسم و روح ماست!

و این طب اصلا قابل مقایسه با طب جدید نیست.

چراکه اولا این طب یر پایه و اساس تجربه و آزمون و خطا است و ثانیا سرمایه دارانی در راس هستند که سلامتی مردم بهانه ای شده برای سود بیشتر بگونه ای که صنعت دارو سازی بیماری تولید می کند تا با فروش داروی خود سود بیشتری ببرد.

مطالب ما را دنبال کنید