رمضان فقط گرسنگی و تشنگی نیست!

وسیله ایست برای کنترل نفس

وسیله ایست برای نه گفتن به هوس...

با رمضان می توان زندگی را شیرین کرد...

یادمان باشد که: