وقتی شما دوست داری که چیزی داشته باشی. .بعضیا که حسودن مانع میشن!

راهکارشون ایجاد کالای تقلبیه!

ظاهرش همون چیزیه که شما خواستی اما باطنش او چیزیه که به نفع شما نیست!

باطن حجاب عفافه...

اما دارن به خورد ما میدن حجاب بدون عفاف با همین تلویزیون ها و...

[هدف حجاب و عفاف چیه؟!]

گاهی هم تحریف می کنند!

به شما تلقین می کنن که هدف حجاب و عفاف جلوگیری حضور زن در جامعه.

دقیقا جهت مخالف آن.

حجاب و عفاف برای اینه که زن به عنوان زن در جامعه حضور پیدا کند نه کالا!