برخی فکر می کنند هفته وحدت با برائت از دشمنان منافات دارد!

در حالی که این هفته وحدت عین برائت از دشمنان است!

این وحدت می تواند تبدیل شود به برائت از شیطان زمان!

مگر نه آن است که اهداف شیطان استعمار است و جداکردن مسلمین از هم و مسلط شدن بر آنها!

 

آن فردی که می گوید برائت! منظورش چیست؟

اگر منظورش برائت از دشمنان خدا پیامبره؟

که خدا و پبامبرمان یکی است!

و اگر منظورش دشمنان قرآنه؟

که باز هم کتابمان یکی است

و اگر منظورش دشمنان اهل بیته؟

که اهل سنت دشمنی با اهل بیت ندارند!

 

آری ما با هم اختلاف هایی در مباحث فقهی و کلامی داریم!

که آن هم با صحبت نرم  و در سایه وحدت برطرف می شود ان شاءالله.