آیت الله جعفر سبحانی در تبیین آثار منفی مقایسه نادرست همسر می فرماید:

هیچ گاه صحیح نیست که فرد جلوی همسرش از زنان دیگر یا از همسر دوستان و آشنایان خویش تعریف و تمجید کند. یا طوری صحبت کند که به او بفهماند تو کمتر از آن ها هستی ،حتی در موارد ناچیز و کم اهمیت؛ مثلا بگوید: رفته بودم منزل فلانی برای ناهار، خانمش آن قدر غذای خوشمزه ای پخته بود که تا به حال نخورده بودم...ممکن است این حرف از روی بی توجهی گفته شود، ولی برای خانم خانه سنگین است. نباید حرفی بزند که به گونه ای کمالات دیگران را به رخش بکشد واو مقابل آن ها احساس کوچکی و حقارت کند.