یک دل و نه صد دل عاشقش شده!

نه از روی هوس!

بلکه به خاطر متانت و حُجب و حیا، عاشقش شده.

دِلـــــ اَســــــــــــــت دیگر!

 

اما شرایط ازدواج را نداشت.

گاهی می خواست که محبتش را به او ابراز کند!

اما بعدش به خود  می گفت نه!

و این سخن را با خود تکرار می کرد:

--------------

متن عربی حدیث: مَن عَشِقَ فکَتَمَ و عَفَّ فماتَ فَهُوَ شَهیدٌ