روحیه سپاسگزاری از همسر، همیشه در علامه طباطبایی قدس سره وجود داشت به گونه ای که دختر ایشان نقل می کند:

پدرم پیوسته می فرمود: «این زن بود که مرا به اینجا رساند. او شریک من بوده است و هرچه کتاب نوشته ام، نصفش مال این خانم است.» رفتارشان با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود. همیشه طوری رفتار می کردند که گویی مشتاق دیدار مادرم هستند. الگوهای خانواده اخلاقی ص32