وقتی وارد اتاق شد متوجه شد که غذا سوخته!! نزدیک بود که فریادش بلند شود و زبان انتقاد باز کند. اما کمی تعقل کرد و با خود گفت اگر من خودم چنین اشتباهی کرده بودم دوس داشتم چطور با من رفتار بشه!؟