صداقت و راستی زمینه اعتماد همسران را فراهم میکند. که این باعث محبت میان زن و شوهر می شود.امااز قدیم هم گفتن هر راستی را نباید گفت .بعضی از راست ها هستند که گفتنش باعث شبهه می شود و ذهنیت منفی را بدنبال دارد. مانند این موارد:

1.بیماریهای پیشین خود که دوران آن سپری شده

2.اشکالات موجود در بین برخی از اعضای خانواده ی خود

3.ارتباط با افراد حساسیت بر انگیز

4.خطاها و لغزش های قبلی

5.بد گویی های دیگران درباره ی همسر

6.نام بردن از خواستگاران پیشین

7.احساسات منفی درباره ی  همسر یا بستگان او، و...که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و نگفتن آنها مشکلات اساسی برای خانواده جدید ایجاد نمی کند.

برداشت از کتاب : الگوهای خانواده اخلاقی ص 39