*پدری که برای فرزندش تبلت خریده می گوید خدا را شکر!
فرزندم مشغول همین میشه و دیگه به سمت مواد مخدر صنعتی و سنّتی کشیده نمیشه!
غافل است دیگر! نمی داند که او را از چاله در آورده و در چاه انداخته!
*البته خود جوانان هم خود را راهی مسیر سیل می کنند!
نمی دانند که چگونه معصومیت و پاکی و شادابی جوانی خود را از دست می دهند!
*و برخی سیاستمداران چون مصالح خود را در این می بینند که به عفاف و پاکی جوانان اهمیت ندهند.
و چه بسا بر عکس!
به نظر شما راهکار چیست؟