پلک، عجب نگهبانی است

وقتی چیزی به سمت چشم پرتاب شود، سریع و ناخود آگاه بسته می شود!

کاش آنقدر تلاش کرده بودیم که وقتی صحنه ای ناشایست می دیدیم همین گونه چشم بسته می شد!