مقام معظم رهبری: اینکه اسلام آنقدر گفته است که چشمانتان را ببندید و به نامحرم نگاه نکنید به زن یک جور گفته و به مرد یه جور دیگر گفته، برای این است که وقتی چشم به یک طرفی رفت، آن وقت بخشی از سهم آن کسی که همسر شماست، آن طرف خواهد رفت ...
حالا شما چه مرد باشید و چه زن باشید فرقی نمی کند یک قسمتی می رود آنجا ..
وقتی اینجا کم گذاشتی، محبت ضعیف شد، بنای خانوادگی متزلزل می شود ... آن وقت آنچه که برای تو لازم است از دستت می رود و آنی که برایت مضر است به خیال خودت به دست آورده ای!! 

مطلع عشق 109

برای دریافت عکس نوشته با سایز  اصلی کلیک کنید!